Tulip Workers Vote Unanimously for Industrial Action After Pay Row and Health and Safety Cuts

By Lindsey Morgan

Leicester Socialist Party and the National Shop Stewards Network (NSSN) attended an emergency branch meeting today for workers from Tulip, a food processing plant in Coalville. The members present voted unanimously to ballot for industrial action due to a series of abuses by their employers. This was after talks between Tulip and the Bakers’ Union (BFAWU) broke down.

Bakers Union meeting

Workers at Tulip have not received a pay rise in three years. This is despite the extreme conditions in which they work handling meat at -4° and -5° all day. After pay talks broke down and, without regard to the health and safety of their workers, Tulip stopped providing gloves. When workers asked for plasters for cuts on their hands damaged at work they were refused.

A consolidation of pay grades and the removal of premium rates has meant a real-terms pay cut for these workers. These are workers who are already losing wages having to pay travel expenses to get to the remote site.

Tulip is owned by Danish Crown, a global company that recently invested £140 million in infrastructure. They have the financial security to invest in their workers but have so far refused to invest in their workforce at rates they deserve. Of the 19 demands BFAWU put forward to Tulip all were rejected.

At the meeting BFAWU pledged to support and fight for their members. Leicester Socialist Party, along with the NSSN, is proud to support those workers too, offering ongoing support to the Tulip staff and BFAWU.

The NSSN expressed solidarity with the workers through a brilliant closing speech given by Alex Morgan, a GEC member for the Public and Commerical Services union (PCS) and member of the Socialist Party, translated by a young Polish party member Artur Wilk. As Alex said, “”if we [PCS] can beat the government you can beat your employer. Solidarity!”

TRANSLATION BY ARTURE WILK:

Pracownicy fabryki Tulip zagłosowali jednomyślnie za akcją protestacyjną po konflikcie o podwyżkę pensji i po cięciach w środkach bezpieczeństwa i higieny pracy.

Oddział Leicester Partii Socjalistycznej oraz NSSN były obecne na niedzielnym, kryzysowym spotkaniu oddziału z pracownikami z Tulip, zakładzie przetwórstwa żywności w Coalville. Obecni pracownicy zagłosowali jednogłośnie za rozpoczęciem procedury akcji protestacyjnej. Miało to miejsce po załamaniu negocjacji pomiędzy Tulip a Związkiem Piekarzy (BFAWU).

Pracownicy w Tulip nie otrzymali podwyżki od trzech lat, pomimo ekstremalnych warunkach w których pracują, mając do czynienia z mięsem o temperaturze -4° and -5°. Po załamaniu negocjacji, bez brania pod uwagę bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, zakład przestał zapewniać rękawice ochronne. Pracownikom odmawiano też plastrów na skaleczenia i zacięcia, którym ulegli w trakcie pracy.

Konsolidacja stopni wynagrodzenia i pozbawienie premii znaczyło rzeczywistą (po uwzględnieniu inflacji) obniżkę zarobków dla tych pracowników, którzy również dotarcie do oddalonego zakładu pokrywają z własnej kieszeni.

Tulip jest własnością Danish Crown, globalnej korporacji, która w ostatnim czasie zainwestowała ponad 140 milionów funtów w infrastrukturę i nowe zakłady. Posiadają stabilność finansową, która pozwoliłaby im zainwestować w pracowników, wypłacając im takie wynagrodzenie na jakie zasługują. Wszystkie 19 żądań postawionych przez BFAWU firmie Tulip zostało odrzuconych.

Na spotkaniu BFAWU zobowiązało siędo wspierania i walki za swoich członków. Oddział Leicester Partii Socjalistycznej, razem z NSSN jest dumny z wspierania tych pracowników, oferując ciągłą pomoc pracownikom Tulip i BFAWU.

NSSN wyraziło solidarność z pracownikami przez świetną mowę zamykającą wygłoszoną przez Alexa Morgana, członka GEC dla PCS (pracowników sektora publicznego) oraz członka partii Socjalistycznej, przetłumaczona przez młodego polskiego członka partii Artura Wilka. Jak powiedział Alex; „Jeśli my (PCS) jesteśmy w stanie wygrać ustępstwa od rządu, wy możecie je wygrać od swojego pracodawcy. Solidarność!”.

Post a Comment